Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Erhverv og detailhandel Erhvervsområderne

Erhvervsområderne

Gladsaxe har fire erhvervsområder, Bagsværd, Gladsaxe og Mørkhøj samt Gyngemosepark. De fire områder er meget forskellige i forhold til beliggenhed, erhvervstyper og arkitektur.

Vi vil styrke de fire områders forskelligheder, men der er også fællestræk, vi styrker i alle områderne. Der skal gøres en indsats for at bevare og/eller etablere nye grønne strukturer i erhvervsområderne. Erhvervsområderne er typisk anlagt til transport med bil, men som et led i den grønne omstilling er det vigtigt at arbejde for en mere varieret og finmasket infrastruktur i områderne, så de i højere grad tilgodeser alle former for mobilitet.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Erhvervsområdernes identitet og forskellighed skal styrkes, så vi fortsat sikrer et mangfoldigt erhvervsliv.
  • I erhvervsområderne skal der arbejdes for en mere finmasket infrastruktur, som i højere grad prioriterer de bløde trafikanter.
  • Bilismen skal begrænses i erhvervsområderne, blandt andet ved at arbejde med mobilitetsløsninger samt nedbringe antallet af parkeringspladser. Se de generelle rammer
  • Der skal sikres flere grønne områder og opholdsmuligheder i erhvervsområderne, ved at stille krav til friarealer samt biofaktor. Se de generelle rammer

Den trafikale tilgængelighed og mobilitet for især de bløde trafikanter er et gennemgående tema. For Mørkhøj og Gladsaxe Erhvervskvarter bliver Letbanen en ny nerve gennem byen, som giver mulighed for at binde byen sammen. Mange borgere vil have behov for at gå gennem disse kvarterer for at komme hen til letbanen, og det stiller nye krav til stier, veje og opholdssteder.

Der er et fælles ønske om mødesteder for medarbejdere og borgere, ruter til walk’n talk, steder man kan gå ud og spise frokost eller holde et udendørs møde samt caféer eller andet, hvor man kan mødes efter arbejde. Vi vil samarbejde med nye bygherrer om at flere erhvervsbyggerier etableres med udadvendte stueetager med mulighed for mødeområder, caféer, kantiner eller lignede. Vi samarbejder med erhvervsforeningen Gladsaxe Erhvervsby om at opfordre til fælles retningslinjer for beplantning, bænke og stier på egne matrikler og gennem byen.

Når vi udvikler erhvervsområderne, vil vi lægge større vægt på bevaring af beplantning samt kulturhistoriske bygninger og spor. Vi vil arbejde for mere beplantning, ved hjælp af krav om biofaktor og dialog om biodiversitet læs mere her. Vores erhvervskvarterer skal i højere grad indrettes på fodgængere og cyklisters præmisser og skal kunne tilbyde flere bymæssige aktiviteter, hvilket stiller andre krav til områdernes udseende og identitet. For eksempel beplantning, interessante bygninger og kulturhistoriske fortællinger kan fange opmærksomheden, hvilket medvirker til at gøre det mere attraktivt at vælge bilen fra og opleve byen på nærmere hold.

Vi arbejder for at mindske støjbelastningen i hele kommunen. Selvom det ikke umiddelbart er et problem for erhvervsudviklingen, kan det alligevel blokere for at få velfungerende mødesteder, hvor man reelt kan tale sammen. Det har også betydning i de områder, hvor en del af erhvervsområdet er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby er en stærk samarbejdspartner i kommunens strategi for at bruge FN’s verdensmål til at omstille til en mere bæredygtig udvikling.

 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback