Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommuneplan Kommuneplanrammer Generelle rammer

Generelle rammer

Kommuneplanrammerne består dels af generelle rammer for hele kommunen, dels detaljerede rammer for det enkelte specifikke rammeområde. De generelle rammer indeholder en række fælles bestemmelser, der gælder for alle rammeområder, medmindre der i den specifikke ramme er andre og mere præcise bestemmelser for de forhold, der indgår i de generelle rammer.

Boligstørrelser

Lokalplaner for større boligområder skal udformes med variation i boligstørrelsen. For nye boliger skal 50 % af etagearealet være boliger på mindst 95 kvadratmeter i gennemsnit. De øvrige 50 % af etagearealet skal variere så der tilsammen skabes en bredde i boligstørrelserne. Dog må der ikke opføres boliger mindre end 50 kvadratmeter, medmindre det er kollegie eller studieboliger. 

Helårsstatus

Nye boliger i Gladsaxe Kommune skal anvendes som helårsboliger. Boliger der fastlægges som helårsboliger må ikke benyttes til feriebolig eller anden form for midlertidig beboelse.

Åben-lav boliger

Betegnelsen åben-lav svarer til parcelhuse og villaer. Ved åben-lav boliger forstås fritliggende beboelsesbygninger med én bolig i højst én etage med udnyttelig tagetage.

Parkering af lastbiler og varevogne over 3.500 kilogram egenvægt må ikke finde sted i boligområderne

På den enkelte ejendom må der ikke finde oplag sted af større både, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende.

Tæt-lav boliger

Betegnelsen tæt-lav boliger omfatter rækkehuse, kæde- og klyngehuse. Ved tæt-lav boliger forstås beboelsesbygninger, der hver indeholder én bolig, og som er helt eller delvist sammenbygget med flere bygninger af tilsvarende art. Der fastsættes generelt en mindste grundstørrelse på 300 m2.

Etageboliger

Ved etageboliger forstås beboelsesbygninger i to eller derover med vandret lejlighedsskel.

Bofællesskaber

Der kan i alle områder udlagt til boligformål, etableres bofællesskaber. Bofællesskaber er boliger med større fællesarealer til rådighed for beboerne. Krav til boligstørrelser fastsættes konkret i lokalplanlægning med udgangspunkt i det konkrete sted, disponeringen af bebyggelsen og fordelingen mellem fællesarealer og private boligarealer.

Fællesarealer er lokaler og faciliteter, der er til rådighed for beboernes fælles aktiviteter og skal etableres i umiddelbar sammenhæng med boligerne. Fællesarealer skal udgøre mindst 10 % af etagearealet.

Ungdoms og kollegieboliger

Kollegie- og ungdomsboliger skal have en størrelse mellem 25 kvadratmeter og 50 kvadratmeter etageareal.

Klima

Hele Gladsaxe Kommune er udpeget som værende i risiko for oversvømmelse. Ved planlægning for byudvikling, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse skal omfanget af oversvømmelse vurderes nærmere. Deraf vil det følge, ud fra hvilke krav der kan opføres byggeri, anlæg mm. på arealet.

Friareal

Friarealet udgøres af en ejendoms eller en bebyggelses ubebyggede grundareal, eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer, men inklusive den del af det ubebyggede areal, der er forbeholdt fodgængere og cykler. Andre arealer såsom hævede dæk, tagterrasser og taghaver kan indgå i friarealberegningen, hvis de indrettes til fælles ophold for beboere og brugere.

I lokalplaner kan der optages bestemmelser om, at friarealerne beregnes for flere ejendomme under et samt om deres udformning, herunder bl.a. fordelingen mellem befæstede og ubefæstede arealer, materialevalg, placering, art og størrelse af beplantning. Der kan ligeledes indsættes krav til, hvor stor en andel af friarealerne der skal etableres på terræn, og om hvor stor en andel der skal udformes som fælles friarealer for bebyggelsen. 

Kravet til friarealer kan fraviges i bymidterne, hvis særlige omstændigheder er til stede, som fx ved omdannelse af eksisterende bygninger, hvor hensynet til bevaring og/eller transformation vægtes højere.

Friareal krav

 • Bolig - åben/lav: Forhaver til åben-lav boliger skal have et grønt præg
 • Bolig - tæt/lav: Forhaver til tæt-lav boliger skal have et grønt præg - 40 procent friarealkrav
 • Bolig - etage: Etageboligers gårdrum skal havet grønt præg, Friarealer til etageboliger skal indeholde varierede muligheder for rekreation for ejendommens beboere, 40 procent af bruttoetagearealet
 • Ungdomsboliger / boliger under 60 kvadratmeter: 40 procent af bruttoetagearealet
 • Kontor- og serviceerhverv: 10 procent af bruttoetagearealet
 • Produktion og lager: 10 procent af bruttoetagearealet
 • Detailhandel: 10 % af bruttoetagearealet
 • Detailhandel – pladskrævende varer: 10 procent af bruttoetagearealet
 • Sports- og idrætsanlæg: konkret skøn
 • Undervisning: konkret skøn
 • Daginstitution: konkret skøn
 • Andre offentlige formål: konkret skøn

Biofaktor

Biofaktoren er et mål for omfanget og kvaliteten af et områdes grønne elementer set i forhold til områdets størrelse. Forskellige belægningstyper og beplantningstyper får en værdi efter, hvor "grønne", de er. Højeste værdi findes for skove, mens en almindelig græsplæne har en relativt lav værdi, og asfalt har værdien nul.

Krav til biofaktor

 • Bolig - åben/lav: 0,5
 • Bolig - tæt/lav: 0,5
 • Bolig - etage: 0,5
 • Ungdomsboliger / boliger under 60 m²: 0,5
 • Kontor- og serviceerhverv: 0,3
 • Produktion og lager: 0,3
 • Detailhandel: 0,3
 • Detailhandel – pladskrævende varer: 0,3
 • Sports- og idrætsanlæg: konkret skøn
 • Undervisning: konkret skøn
 • Daginstitution: konkret skøn
 • Andre offentlige formål: konkret skøn

Bilparkering

I en række specifikke områder stilles krav om, hvor mange procent af parkeringspladserne, der opføres i konstruktion i form af parkeringskældre eller konstruktion over jorden (parkeringshus). Procentandelen fremgår i de specifikke rammer.

Krav til bilparkering i stationsnære og stationsnære kerneområder

 • Bolig - åben/lav: 1 pr. bolig
 • Bolig - tæt/lav: 0,5 pr. bolig
 • Bolig - etage: Maximum 0,5 pr. 95 kvadratmeter
 • Ungdomsboliger / boliger under 60 m²: Maximum 0,125 pr. 60 kvadratmeter
 • Kontor- og serviceerhverv: Maximum 1 pr. 100 kvadratmeter
 • Produktion og lager: Maximum 1 pr. 100 kvadratmeter
 • Detailhandel: Maximum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Detailhandel – pladskrævende varer: Maximum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Sports- og idrætsanlæg: Maximum 1,0 pr. 20 personer anlægget er godkendt til af brandmyndigheder
 • Undervisning: Maximum 0,25 pr. ansat
 • Daginstitution: Maximum 1 pr. 100 kvadratmeter
 • Andre offentlige formål: konkret skøn - tilpasses efter antal brugere

Krav til bilparkering i resten af kommunen

 • Bolig - åben/lav: 2 pr. bolig
 • Bolig - tæt/lav: 1 pr. bolig
 • Bolig - etage: Maximum 1 pr. 95 kvadratmeter
 • Ungdomsboliger / boliger under 60 kvadratmeter: Maximum 0,25 pr. 60 kvadratmeter
 • Kontor- og serviceerhverv: Maximum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Produktion og lager: Maximum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Detailhandel: Maximum 1 pr. 25 kvadratmeter
 • Detailhandel – pladskrævende varer: Maximum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Sports- og idrætsanlæg: Maximum 1 pr. 10 personer anlægget er godkendt til af brandmyndigheder
 • Undervisning: Maximum 0,5 pr. ansat
 • Daginstitution: Maximum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Andre offentlige formål: konkret skøn - tilpasses efter antal brugere

Der kan efter konkret skøn i forbindelse med lokalplanlægningen etableres flere parkeringspladser end den angivne norm, såfremt merandelen opføres i konstruktion.

Der kan efter konkret skøn i forbindelse med lokalplanlægningen kræves at parkeringsnormen reduceres med op til 33 procent, hvis parkeringspladser dobbeltudnyttes. Dobbeltudnyttelse kan ske mellem arealanvendelser, der primært har parkeringsbehov indenfor normal arbejdstid som erhvervsvirksomheder, skoler og andre offentlige institutioner, og arealanvendelser der primært har parkeringsbehov udenfor normal arbejdstid som boliger, biograf, idrætsanlæg og andre fritidsformål.

Hvis der etableres pladser til delebiler, mikro mobilitetsløsninger, flere cykelparkeringspladser, nærhed til offentligt tilgængelige parkeringspladser eller lignende kan parkeringsnormen efter konkret skøn i forbindelse med lokalplanlægningen reduceres yderligere.

Cykelparkering

Cykelparkering skal i videst muligt omfang placeres ved indgange og integreres i det arkitektoniske helhedsgreb.

Krav til cykelparkering

 • Bolig - åben/lav: ingen krav 
 • Bolig - tæt/lav: Minimum 4 pr. 95 kvadratmeter
 • Bolig - etage: Minimum 4 pr. 95 kvadratmeter
 • Ungdomsboliger / seniorboliger / boliger under 60 kvadratmeter: Minimum 2 pr. 60 kvadratmeter
 • Kontor- og serviceerhverv: Minimum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Produktion og lager: Minimum 1 pr. 100 kvadratmeter
 • Detailhandel: Minimum 1 pr. 25 kvadratmeter
 • Detailhandel – pladskrævende varer: Minimum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Sports- og idrætsanlæg: Minimum 2 pr. 20 personer anlægget er godkendt til af brandmyndigheder
 • Undervisning: Minimum 0,5 pr. ansat, og konkret skøn efter antal elever
 • Daginstitution: Minimum 1 pr. 50 kvadratmeter
 • Andre offentlige formål: konkret skøn - tilpasses efter antal brugere
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback