Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommuneplan Trafik og mobilitet Parkering og mobilitetsplanlægning

Parkering og mobilitetsplanlægning

Bilen belaster CO2-regnskabet i betydelig grad. Kø og forsinkelser på vejnettet betyder tab af arbejdstid og øget belastning af miljøet. Samtidig er antallet af biler steget med 70 procent på blot 10 år.

I fremtidens trafikplanlægning skal vi finde løsninger, der skaber den nødvendige sammenhæng mellem transportbehov, klima og adfærd. Det skal være let og attraktivt at vælge en bæredygtig transportform som kollektiv trafik, cykling eller gang. Dette kan ske ved at skabe gode rammer for disse transportformer og styrke mulighederne for at kombinere forskellige transportformer, eller bruge bilen mere fornuftigt – for eksempel i form af elbiler og delebilsløsninger.

Overgangen til mere bæredygtige transportformer skal ske gennem mobilitetsplanlægningen, der dækker over en bred vifte af tiltag. I byomdannelsesområder er der et særligt potentiale for at understøtte mobilitetsplanlægningen og adgangen til bæredygtige transportformer.

Med udgangspunkt i Smart City-principper, anvender vi data og IT-løsninger til at kortlægge, planlægge og forbedre trafikafviklingen til gavn for borgere og byens brugere.

For at understøtte, at vi skal have flere over i den kollektive transport eller over på cyklen, skal parkeringsnormerne skærpes. Specielt i nye lokalplaner skal parkeringsnormen reflektere den bymæssige tæthed, stationsnærhed samt de mobilitetsløsninger, der skal understøtte den kollektive trafik. Dertil kommer en udbygningen af netværket af el-ladestandere for at skabe bedre forudsætninger for, at borgerne kan vælge bæredygtige transportløsninger.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Når der planlægges for nye områder og veje i byomdannelsesområder, skal den bløde trafik fremmes ved at sikre plads og trafiksikkerhed for gående og cyklister.
 • I forbindelse med etablering af stationsforpladser-, og renovering af eksisterende, skal adgangen for bløde trafikanter prioriteres, med fokus på gode løsninger for sikkerhed, flow og forbindelser til den omkringliggende by. Der skal sikres tilstrækkelig plads til attraktiv cykelparkering ved større trafikknudepunkter, stationsforpladser og lignende, så kombinationen mellem cykel og kollektiv trafik forbedres.
 • I byomdannelsesområder skal 10 procent af nye parkeringspladser udlægges til biler med delebilslicens.
 • I projekter med mikromobilitet, som f.eks. delecykler, el-løbehjul, m.m., skal det sikres, at det ikke er til gene eller forstyrrer trafiksikkerheden i byen.
 • Ved nybyggerier og større ombygninger stilles der krav om et antal parkeringspladser til elbiler, samt forberedelse af området med el-ladeinfrastruktur til fremtidig brug.
 • El-ladestandere og infrastruktur skal etableres efter principperne i Strategisk Plan for Ladeinfrastruktur.
 • Parkering skal ske på egen grund eller som fælles løsning i kvarteret i konstruktion i form af parkeringskældre eller konstruktion over jorden (parkeringshus). 
 • Der skal etableres parkeringspladser og cykelparkeringspladser i henhold til de normer, som er fastsat i de generelle rammer.
 • Cykelparkering skal i videst muligt omfang placeres ved indgange og integreres i det arkitektoniske helhedsgreb.
 • I forbindelse med planlægning for cykelparkering, skal det sikres, at der både er tilstrækkelig plads, samt at valg af cykelstativer tager hensyn til mangfoldigheden af cykler.
 • Der skal i lokalplaner stilles krav til antal ladcykler, med udgangspunkt i det konkrete sted og funktion.

Arbejdet med mobilitet skal ses i et helhedsperspektiv for at give mest værdi. Mobilitetsplanlægning strækker sig ud over kommunegrænsen og skal tænkes ind i et regionalt perspektiv.

Letbanen langs Ring 3 vil betjene mange arbejdspladser og boliger i hovedstadsområdet og skabe høj fremkommelighed for borgere, erhvervsliv og pendlere. De nye letbanestop bliver knudepunkter, der skal indrettes flot og funktionelt og forbindes til den omkringliggende by ved hjælp af stier og lignende.

Den øvrige kollektive transport spiller også en stor rolle, og koblingen mellem forskellige transportformer skal kunne fungere nemt og effektivt.

I byomdannelsesområderne bliver der særlige muligheder for at arbejde med mobilitetsplanlægningen, f.eks. grundet stationsnærhed, tæthed eller de muligheder, der kommer, når større områder står over for en fysisk forandring. Det giver anledning til at gentænke vejstruktur, fremkommelighed og kobling til den omkringliggende by og arbejde mere intensivt med løsninger for delebiler, mikromobilitet, stiforbindelser, reduktion af parkeringsnormer samt fremme af gang og cyklisme.

Parkeringskrav er beskrevet i de generelle rammer. Parkeringsnormerne for biler er opdelt efter funktion, f.eks. boliger, erhverv, institutioner, detailhandel m.v. Parkeringsnormerne afspejler dermed de forskellige anvendelsers parkeringsbehov. For visse offentlige formål, skal parkeringsnormen fastsættes på baggrund af et konkret skøn.

Der er for bilparkering forskellige normer alt efter om lokaliteten er indenfor de stationsnære områder eller -kerneområder, eller om den er udenfor (resten af kommunen).

Parkeringspladser skal tilvejebringes på egen ejendom. I lokalplaner kan det efter konkret vurdering tillades, at parkeringsdækningen finder sted i kvarteret, f.eks. på private fællesveje eller i parkeringsanlæg. For byomdannelsesområderne kan det være i fælles anlæg for hele området.  

Der kan i lokalplaner stilles krav om, at en andel af parkeringspladserne forberedes for- eller forsynes med el til opladning af elbiler. 

 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback