Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Trafik og mobilitet Om Trafik og mobilitet

Om Trafik og mobilitet

Byens struktur og indretning skal understøtte en grøn og levende by, hvor det er nemt at vælge og benytte bæredygtige transportformer. En mere bæredygtig transportstruktur skal sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed for alle trafikanter og bidrage til en mindre CO2-udledning og en reduktion af trafikstøj. 

  • Vi satser på klimavenlig transport og forbedrer forholdene for cyklister og gående ved at udbygge cykelstinettet og forbedre forbindelserne i byen.
  • Vi udbygger den kollektive transport, forbedrer adgangen hertil, og gør det nemt og attraktivt at komme til og fra med gode skiftemuligheder
  • Vi fremmer den bæredygtige transport i planlægningen gennem konkrete tiltag for mobilitet og mikromobilitet.

CO2-udledningen fra trafikken er en af vores største udfordringer. På blot 10 år er antallet af biler i Gladsaxe steget med 70 procent, og flere og flere pendler i bil til, og fra arbejde i takt med, at vi får flere arbejdspladser og borgere i både Gladsaxe og i hovedstadsregionen. Trafikken udgør derfor en større og større andel af den samlede udledning af CO2 i Gladsaxe og resulterer samtidig i trængsel, støj og luftforurening. For at nå målet om 70 procent reduktion af CO2 i 2030, kræver det, at vi reducerer udledningen fra trafikken i Gladsaxe markant. Vi skal derfor både arbejde for, at flere vælger grønne transportmidler, men også for generelt at reducere transportbehovet. Dette vil samtidig afhjælpe den trængsel og støj, som også er en af effekterne af, at Hovedstaden vokser med flere borgere og flere arbejdspladser. Byrådet har i Strategi for Grøn omstilling sat et mål om, at bilismen skal reduceres med 10 procent senest i 2030. Dette skal bl.a. gøres ved at styrke den kollektive transport, få flere over på cyklen og understøtte samkørsel og delebilsløsninger.

Cykling, gang og kollektiv trafik skal være så attraktive, at de vælges som de primære transportformer i byen. Det gør vi blandt andet ved at sikre god cykelfremkommelighed på vejene, så trafikken så vidt muligt afvikles uden trængsel og kødannelse. Vi vil fortsat arbejde for en udbygning af cykelstierne og indgå i det regionale samarbejde omkring udviklingen af supercykelstier.

Den kollektive transport skal omstilles til grønne drivmidler i så høj grad som muligt. Målet er, at alle buslinjer i Gladsaxe skal køre på el i 2025, og at 100 procent af den transport, Gladsaxe Kommune finansierer, er drevet af grønne drivmidler i 2030.

Hovedstadens Letbane langs Ring 3 spiller en stor rolle i forhold til udbygning af den kollektive transport. Letbanen vil ligge som en ring omkring København og styrke den kollektive trafik på tværs af byfingre og S-togslinjer. Anlægsarbejdet er i fuld gang, og i Gladsaxe kommer der seks letbanestationer. Letbanen kan dog ikke stå alene, og mulighederne for at opgradere nuværende strækninger betjent med bus, til f.eks. letbane eller BRT (Bus Rapid Transit), skal undersøges for at forbedre mulighederne for kollektiv transport. Herudover er bussernes fremkommelighed generelt et fokuspunkt.

I forhold til bilisme faciliterer vi opsætning af offentligt tilgængelige el-ladestandere og stiller krav til en skærpet parkeringsnorm i områderne tættest på stationerne.

Arbejdet med bæredygtig transport samles og koordineres i mobilitetsplanlægningen. Mobilitetsplanlægning er en samlet betegnelse for en række værktøjer, der skal hjælpe med at ændre trafikvaner og skabe større efterspørgsel efter bæredygtig transport. Det gøres blandt andet ved at styrke mulighederne for at kombinere forskellige transportformer.

Mobilitetstiltag skal generelt ske i partnerskaber med virksomheder, pendlere, beboere, bygherrer og andre myndigheder og eksterne for at koordinere og forbedre adgangen til de bæredygtige transportvalg.

I udviklingen af byomdannelsesområderne sætter vi særligt fokus på bæredygtig transport. Her understøttes den kollektiv transport og de bløde trafikanter med krav om gode forbindelser, cykelparkering med videre. Herudover kan planlægningen for eksempel indeholde krav til et maksimalt antal af parkeringspladser, krav om parkering i konstruktion og etablering af fælles parkeringshuse for at begrænse trængslen.

FN's verdensmål

Læs mere

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback