Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Erhverv og detailhandel Områder forbeholdt produktionsvirksomheder

Områder forbeholdt produktionsvirksomheder

Erhvervsområder, som helt eller delvist forbeholdes produktionsvirksomheder, skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse. De områder, der udpeges til produktionsvirksomheder, skal forbeholdes virksomheder med en vis miljøbelastning og med investeringer knyttet til deres beliggenhed, som derfor ikke kan flyttes uden væsentlige omkostninger.

Produktionsvirksomheder er i planloven defineret som virksomheder, der er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 og 2, Maskinværkstedsbekendtgørelsen og virksomheder anført på Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 (maskinfabrikker, cementfabrikker m.m., dog ikke husdyrbrug).

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Indenfor områder, der er udpeget til produktionsvirksomheder, må der kun etableres produktionsvirksomheder, herunder produktions-, transport-, logistik- og lagervirksomheder eller funktioner, der har tilknytning hertil.
  • Indenfor de udpegede konsekvensområder, kan der ikke etableres forureningsfølsom anvendelse med mindre, miljølovgivningens til enhver tid gældende grænseværdier kan overholdes således, at virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder ikke forringes.

I Gladsaxe Kommune er udpegningen af områder til produktionsvirksomheder sket på baggrund af en kortlægning af virksomhederne jævnført planlovens definition. De kortlagte virksomheder er sammenholdt med de rammer, der i kommuneplanen udlægger områder til produktionsvirksomheder. Ud fra det, er der udpeget produktionsvirksomheder, som ligger i- eller op ad et byomdannelsesområde, hvor det må forventes, at der sker en omdannelse. Derudover er der skelet til, om produktionsvirksomhederne har en miljøbelastning, som kan påvirke denne omdannelse. Ud fra de disse kriterier, er der udpeget følgende områder. Et område i Bagsværd Erhvervskvarter bestående af Novo Nordisk og Novozymes samt to områder i Gladsaxe Erhvervskvarter.

For alle de udpegede produktionsvirksomheder gælder det, at det kun er støj, der skal tages hensyn til i nærområdet. Der er ingen af de udpegede virksomheder, der medfører væsentlige miljøgener i form af støv, lugt eller røg.

Der er stadig en del produktionsvirksomheder i Gladsaxe Kommune, som også fremover vil ligge uden for områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Disse virksomheder vil stadig kunne fastholde deres produktion, men er primært virksomheder, hvor produktionen kun fylder en mindre del af virksomhedens funktioner, hvor produktionen ikke medfører væsentlige miljøgener, eller hvor det i dag ikke er muligt at placere forureningsfølsom anvendelse tæt på. Disse virksomheder er stadig beskyttet af planlovens § 15 stk. a og b.

I Bagsværd Erhvervskvarter er der i gældende miljøgodkendelser for virksomhederne fastsat, at de skal overholde følgende grænseværdierne mod skel til byomdannelsesområdet Bagsværd Bypark. I den vestlige del er grænseværdien fastsat til 50 dB(A) både dag, aften og nat. I den østlige del er grænseværdierne fastsat til: 55 dB(A) dag, 45 dB(A) aften og 40 dB(A) for nat. Udgangspunktet er derfor, at gældende grænseværdier i det østlige område overholdes i dag, hvorfor der som udgangspunkt ikke fastsættes et konsekvensområde her. Der er dog et mindre overlap af de nuværende virksomheders støjgrænser, der gør, at der en støjzone på 50 meter mod byomdannelsesområdet som også fastholdes fremover. I den vestlige del, kan grænseværdierne ikke overholdes aften og nat, hvis der placeres støjfølsom anvendelse. Der er derfor indtegnet et konsekvensområde, som er udarbejdet på baggrund af virksomhedernes støjmodel, og på baggrund af en beregning i en højde på 16 meter over terræn, hvor der ingen eksisterende bygninger er til at skærme for støjen. Der er taget udgangspunkt i, at grænseværdien på 40 dB skal overholdes om natten, da det er nattestøjen, der vurderes mest problematisk.

Konsekvensområder kan sammenlignes med ”opmærksomhedszoner”, der anviser, hvor kommunen i sin planlægning skal være særlig opmærksom på produktionsvirksomheden. Konsekvensområder har ikke umiddelbare konsekvenser for eksisterende lovlig anvendelse.

For virksomhederne i Gladsaxe Erhvervskvarter er der taget udgangspunkt i miljøklasserne jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning. Virksomhederne er vurderet til en miljøklasse 3 med anbefalet afstand til støjfølsom anvendelse på 50 meter. Konsekvensområdet omkring udpegningerne i Gladsaxe Erhvervskvarter er indtegnet med denne afstand.

AGC, som også er beliggende i Gladsaxe Erhvervskvarter, er udpeget til produktionsvirksomhed af national interesse. Der udlægges derfor et nyt område til produktionsvirksomhed på de to matrikler, hvor virksomheden AGC er beliggende. Ud fra en konkret vurdering af virksomheden og dens udviklingsbehov, udpeges et konsekvensområde på 400 meter fra matrikelskel. Vurderingen har været foretaget i dialog med virksomheden og tager udgangspunkt i virksomhedens gældende miljøgodkendelse og særlige støjberegninger.

Det gælder for alle konsekvensområder, at de er udarbejdet ud fra eksisterende forhold. F.eks. kan placering af nye bygninger med ikke støjfølsom anvendelse i første række mod produktionsvirksomhederne udgøre en støjskærm således, at der kan placeres boliger i næste række. Dette vil dog kræve en nærmere belysning af de faktiske forhold. Derudover gælder det for alle konsekvensområder, bortset fra AGC, at konsekvensområder kun er indtegnet i de tilstødende byomdannelsesområder eller områder hvor der planlægges for en mere støjfølsom anvendelse, og ikke i de eksisterende bebyggede områder, da udpegningen af konsekvensområder er en fremadrettet regulering, og således ikke påvirker eksisterende bebyggelser, hvor der typisk ikke forudsættes væsentlige ændringer af området.

I dialogen med virksomheder er der flere af virksomhederne, der har påpeget, at tung trafik er en væsentlig miljøkonflikt i forhold til virksomhedens placering, når der kommer nye støjfølsomme anvendelser tæt på. Gladsaxe Kommune er opmærksomhed på dette forhold, og det vil blive håndteret i forbindelse med planlægningen omkring produktionsvirksomhederne.

 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback