Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommuneplan Erhverv og detailhandel Lokalcentre

Lokalcentre

Der er udpeget 12 lokalcentre i Gladsaxe Kommune (Værebro Park, Stengårdens Station, Buddingevej/Gammelmosevej, Pileparken, Gyngemosepark, Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé, Gammelmosevej/Stengårds Allé, Kong Hans Allé, Kildebakken Station, Gladsaxevej 130, Boulevarden og Boulevarden Vest).

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I lokalcentrene kan placeres butikker, der først og fremmest forsyner et mindre lokalområde eller rejsende i et trafikknudepunkt
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune.
 • I lokalcentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik højst være 1.200 m² og for en udvalgsvarebutik højst 750 m².

Lokalcentre

 

Se områdernes specifikationer:

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1.500 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 1.150 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 350 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1.150 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 1.070 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 80 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1.500 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 650 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 850 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1.200 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 1.200 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 700 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 474 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 226 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 3.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 1.668 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 1.332 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 2.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 1.580 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 420 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 250 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 230 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 20 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 800 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 210 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 590 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 650 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017: 50 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 600 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 2.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 22.12.2022: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 2.000 m²

 • Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 2.000 m²
 • Samlet bruttoetageareal per 22.12.2022: 0 m²
 • Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker: 2.000 m²

Redegørelse

Det eksisterende lokalcenter Lyngparken indeholder tre mindre butikslokaler, der indeholder pizzeria, slagter og frisør. Der er ingen udvidelsesmuligheder til etablering af dagligvarebutik i lokalcentret. For at kunne etablere en tidssvarende dagligvarebutik i området, der kan skabe liv ved det kommende letbanestop Gammelmosevej, etableres et nyt lokalcenter på hjørnet Buddingevej/Gammelmosevej i tæt tilknytning til letbanestoppet. Det betyder samtidig, at den eksisterende udpegning til lokalcenter fjernes. De eksisterende butikker og servicefunktioner kan stadig fortsætte på lovlig vis.

COWI har udarbejdet en detailhandelsredegørelse, herunder en konsekvensvurdering for etableringen af en ny dagligvarebutik på 1.200 m² på hjørnet Buddingevej/Gammelmosevej, samt en meget indledende og overordnet trafikal vurdering af trafikken til og fra en ny dagligvarebutik på placeringen.

Det er vurderet, at mertrafik er så lille, at det ikke vil påvirke trafikafviklingen i krydset Buddingevej/Gammelmosevej mærkbart. En placering af en dagligvarebutik vil umiddelbart ikke give anledning til ændringer i krydset udover dem, der skal etableres som følg af letbanen.

Formålet med konsekvensvurderingen er at belyse effekterne for det eksisterende handelsliv. Den nye dagligvarebutik vil betjene et underforsynet lokalopland med et forbrugsgrundlag for dagligvarer i størrelsesordenen 80 mio. kr. pr. år. Det svarer til omsætningen i 1-2 discountbutikker. Lokaloplandet er i dag uden en eksisterende dagligvarebutik, og den nye butik vil dermed bidrage til en mere fintmasket dagligvarebutiksstruktur.

Konsekvensvurderingen viser, at ca. halvdelen af den nye butiks omsætning hentes i Gladsaxe Kommune, mens resten af omsætningen fortrinsvist vil blive hentet fra dagligvarebutikker i Lyngby. Dermed holdes mere handel hjemme i Gladsaxe Kommune.

Effekterne for dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre i Gladsaxe Kommune vurderes, at blive begrænsede, da projektet kun vil medføre en omsætningsreduktion på 2-5 procent i Buddinge Bymidte.

For at begrænse de negative effekter for butikken på hjørnet af Gammelmosevej og Stengårds Allé udvides centerområdet 5C4, så det bliver muligt at udvide den eksisterende butik til 1.200 m² og skabe en bedre trafikafvikling på stedet. Rammen hæves samtidig med 300 m² til i alt 1.500 m².

De maksimale butiksstørrelser, der blev indført med Tillæg 1 til Kommuneplan 2017, vil foruden at fremgå i retningslinjerne også fremgå i de specifikke rammer.

For at kommuneplanen kan få retsvirkning for borgerne, skal kommuneplanen følges op af lokalplanlægning. I de enkelte lokalplaner vil der blive taget stilling til butiksstørrelser, anvendelser, trafikstrømme, parkering m.v. på det konkrete sted. Det kan betyde, at nye butikker kun kan realiseres, hvis trafikstrukturen og parkering m.v. kan sikres på det konkrete sted.

Når der skal udarbejdes nyt plangrundlag, der giver mulighed for etablering af nye store butikker i kommunens centerområder, vil det blive belyst, om de vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning på lokalt niveau. I denne forbindelse tages der stilling til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Det samlede bruttoetageareal for et lokalcenter må i henhold til planloven ikke overstige 3.000 m². Byrådet er indstillet på at understøtte udviklingen af lokalcentrene ved at hæve det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål til 3.000 m², hvis det er foreneligt med bymiljøet og de bygningsmæssige rammer og ikke trækker handlen ud af bymidterne og bydelscentrene. En udvidelse af et lokalcenter vil kræve vedtagelse af et nyt kommuneplantillæg og lokalplan, der belyser de konkrete forhold.

Med tillæg 4 til Kommuneplan 2021 sker der en omrokering af arealet til detailhandel mellem de to lokalcentre 17C1 og 17C2, så ikke-lokalplanlagte detailhandelskvadratmeter flyttes. Der udlægges ikke yderligere areal til detailhandel.

Lokalcenter 17C2, Gladsaxe Trafikplads, der har en restrummelighed til detailhandel på 1.000 m2, flyttes til den tilstødende ramme på Columbusvej, der hidtil havde betegnelsen 17E3, hvor der er et aktuelt projekt undervejs. Her kan detailhandlen være med til at understøtte det tilstødende trafikknudepunkt Gladsaxe Trafikplads, også set i forhold til liv og tryghed.

Detailhandel i den nye ramme skal først og fremmest være henvendt erhvervskvarterets daglige brugere. Rammen vil fortsat betegnes 17C2, men vil få navnet Boulevarden Vest, for at stemme overens med betegnelserne af lokalcentrene i detailhandelsstrukturen.

Flytningen af detailhandelskvadratmeter er blandt andet med til at give en ligelig fordeling af detailhandlen i de to lokalcentre i området. Rammen 17C1 vil ændre afgræsning, og få navnet Boulevarden Øst for at stemme overens med betegnelserne i detailhandelsstrukturen.

Læs mere om

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback