Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommuneplan Den bæredygtige by

Den bæredygtige by

Kommuneplan 2021 tager udgangspunkt i de målsætninger, der ses nedenfor, og som er fastsat med Gladsaxestrategien og konkretiseret i andre strategier der har betydning for den fysiske planlægning. Målsætningerne er indsat under de temaer, hvori de behandles i Kommuneplan 2021.

Med Gladsaxestrategien 2018-2022 satte Byrådet retning for en udvikling af bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe Kommune. Strategien tog udgangspunkt i følgende vision:

Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet.

Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt. Og det forudsætter en velfungerende kommune i økonomisk balance.

Gladsaxestrategien knytter sig til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og forankrer udvalgte verdensmål i Gladsaxes seks målsætninger:

Illustration af Verdensmål

 • Børn og unge former fremtiden
 • Attraktiv erhvervsby med jobvækst
 • Lige muligheder for at lykkes
 • Grøn og levende by
 • Sundhed og trivsel hele livet
 • Klimavenlig by

De udvalgte verdensmål er valgt med afsæt i de udfordringer, vi står overfor lokalt i Gladsaxe og med fokus på de områder, hvor vi har et særligt ønske om at gøre en forskel, så vi underbygger Gladsaxes ambition.

Gladsaxe er en stærk velfærdskommune. Vækst er ikke et mål i sig selv, men skal ske ud fra en målsætning om at skabe bedre by og bedre velfærd. Væksten skal være bæredygtig - både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vækst skal tage hensyn til mennesker og miljø, med gode arbejdspladser, jobs til udsatte og bæredygtig produktion.

Vi ønsker en grøn og levende by. Hvor vi fastholder og understøtter mangfoldigheden. Hvor vi skaber rammerne for byens rum, så de summer af liv, indeholder grønne åndehuller, og hvor der er gode rammer for bevægelse og udfoldelse.

Gladsaxe er en af Danmarks største erhvervskommuner, og målet er at fastholde positionen som en attraktiv erhvervsby med fokus på bæredygtig vækst. Det gør vi ved at skabe rammerne for vækst, iværksætteri, lokal udvikling og samarbejde med virksomhederne, så de kan agere bæredygtigt og bidrage til den grønne omstilling.

En attraktiv erhvervsby fordrer en god infrastruktur. Gladsaxe Kommune er godt knyttet op på kollektiv trafik, og med den kommende letbane vil den kollektive trafik blive yderligere styrket. Det er et mål i Strategi for Grøn Omstilling, at andelen af cykelture skal øges og bilture mindskes. Det kræver, at vi fortsat arbejder for at forbedre forholdene for de gående og de cyklende blandt andet ved at etablere nye forbindelser med henblik på at sikre et tæt net af stier. En styrkelse af forbindelserne vil samtidig understøtte målet om et sundt og aktivt GladsaxeLiv.

Vi tænker i cirkulære løsninger i det kommunale byggeri. Blandt andet ved at tænke i bygninger af god kvalitet og i genbrugelige materialer. Samtidig skal der være fokus på at gentænke brugen af vores bygninger, så vi undgår, at de står tomme i store dele af døgnet. Vi vil klimatilpasse byen på en robust og bæredygtig måde. Det betyder, at et nyt kloaksystem skal adskilles i to forskellige systemer – et til regnvand og et til spildevand. Det giver en enestående mulighed for at arbejde med regnvand som en del af, og som et synligt element i byens rum. Desuden har regnvand til toiletskyl høj prioritet.

En væsentlig del af Byrådets vision er også at skabe rammen for et sundt og aktivt GladsaxeLiv samt at arbejde for bydele i social balance. Det handler om at skabe gode miljøer for børn og unge at vokse op i. At skabe læringsmiljøer, hvor børn og unge får lyst til at lære samt at skabe mødesteder og rum i byen, hvor der er mulighed for ophold, leg og bevægelse.

Kommuneplan 2021 skal fastsætte retningslinjer for den fysiske udvikling af kommunen. Den skal samtidig følge op på de strategier og politikker, der er vedtaget af Byrådet, og som sætter retning for Gladsaxes udvikling.

Planloven fastlægger, hvad kommuneplanen kan regulere. Så på trods af en ambitiøs tilgang til bæredygtighed, er der begrænsninger for, hvad vi som kommune kan stille krav om. De steder, hvor lovgivningen ikke giver muligheder for at stille krav, vil Gladsaxe Kommune forsøge at opfylde de ambitiøse mål gennem dialog og samarbejde.

Partnerskaber er i det hele taget nødvendige for at realisere vores ambitioner. Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling, kan betegnes som et overordnet verdensmål, for at lægge vægt på, at vi ikke kan løse bæredygtighedsproblematikken alene som kommune. Vi er afhængige af, at der også er andre, der køber ind på denne dagsorden. Vi er nødt til at gå sammen på tværs af fagområder og at inddrage lokalsamfundet og erhvervslivet, hvis vi vil opnå at gøre en forskel. Heldigvis er mange virksomheder i Gladsaxe optaget af bæredygtighed, og der kommer stadig flere til. Vi forsætter med at inddrage borgere, aktive lokale kræfter, virksomheder og andre samarbejdspartnere i partnerskaber ​om​ at udvikle vores fælles by – gennem små handlinger i hverdagen og fælles initiativer på lang sigt. Du kan læse et uddrag af nogle af de samarbejder, vi indgår i her.

Læs mere:

 • Gladsaxestrategien 2018-2022
 • Strategi for Grøn Omstilling
 • GladsaxeLiv
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback