Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommuneplan Byudvikling og boliger Stationsnærhed

Stationsnærhed

Begrebet 'stationsnærhed' stammer fra Fingerplanen, som har været model for planlægningen i Hovedstadsområdet siden 1948.

Hensigten er, at den mest intensive byudvikling skal ske omkring S-togs stationerne og de kommende letbanestationer, så den kollektive trafik bliver udnyttet bedst muligt.

Fingerplanen fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet og har dannet model for udviklingen siden 1947.

Et centralt begreb i Fingerplanen er ’stationsnærhed’. Formålet med stationsnærhedsprincippet er, at den mest intensive byudvikling kobles tæt til den kollektive infrastruktur. I Gladsaxe betyder det, at den mest intensive byudvikling skal ske omkring S-togsstationerne og de kommende letbanestationer, så den kollektive trafik bliver udnyttet bedst muligt.

Udover de stationsnære områder og stationsnære kerneområder, der er udpeget i denne kommuneplan, ansøger Gladsaxe Kommune om at få tildelt stationsnærhedsstatus til et område syd for Vadstrupvej i forbindelse med en mulig højklassede busforbindelser i eget tracé, kaldet BRT. Ansøgningen indgår i en forsøgsordning under Indenrigs- og Boligministeriet, som ikke afsluttes før efter vedtagelsen af denne kommuneplan.

De stationsnære kerneområder er udvalgte områder i umiddelbar nærhed af stationerne, hvor Byrådet ønsker en fortsat intensiveret byudvikling. Afstanden til nærmeste station er højst 600 meter.

Der er udpeget stationsnære kerneområder omkring Bagsværd Station, Buddinge Station og de kommende letbanestationer ved Gladsaxe Rådhus, Gladsaxevej og Gladsaxe Trafikplads.

Der gælder følgende retningslinjer

 • Inden for de stationsnære kerneområder kan der placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter. Det vil sige blandt andet kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende
 • Intensive byfunktioner, der henvender sig til et regionalt opland, det vil sige et opland, som rækker ud over kommunen og nabokommunerne, kan placeres i kerneområderne omkring Bagsværd Station og Buddinge Station, der begge er knudepunktstationer
 • Ved planlægning i de stationsnære kerneområder skal det tilstræbes, at byudviklingen vil kunne bidrage til en trafikal adfærd, ­­­ hvor mange benytter den kollektive transport
 • Bebyggelsesprocenter skal afspejle nærheden til en station således, at der opereres med størst udnyttelse tæt på stationen

De stationsnære områder er udvalgte områder med kort afstand til stationerne, hvor Byrådet ønsker en intensiveret byudvikling. De stationsnære områder omfatter de stationsnære kerneområder og har en større afstand til nærmeste station. Afstanden er op til 1.000 meter eller op til 1.200 meter, afhængig af placeringen.

Der er udpeget stationsnære områder omkring Bagsværd Station, Buddinge Station, Vangede Station og de kommende letbanestationer.

Der gælder følgende retningslinjer

 • Inden for de stationsnære områder og fortrinsvist i kerneområderne, kan der placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter. Det vil sige blandt andet kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende
 • Inden for det stationsnære område - men uden for kerneområdet - kan der opføres kontorbyggeri på mere end 1.500 m², når der ved planlægningen af områderne redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med virkemidler til at begrænse trafikken. Målet med redegørelsen er at dokumentere, hvordan trafikale virkemidler skal gøre det lige så attraktivt at benytte kollektiv trafik, som det er i de stationsnære kerneområder. Denne redegørelse skal indarbejdes i kommuneplantillæg eller lokalplaner.
 • Der kan planlægges for kontorbyggeri over 1.500 etagemeter i hele det stationsnære område, når Byrådet vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde i den pågældende egn (det inkluderer stationer i nabokommuner på samme banestrækning)
 • Eksisterende kontorejendomme, der er placeret stationsnært, men uden for de stationsnære kerneområder, kan udbygges, hvis de er opført før 1. januar 2007
 • Bebyggelsesprocenter skal afspejle nærheden til en station således, at der opereres med størst udnyttelse tæt på stationen

De ikke stationsnære områder er enten områder med stor afstand til stationerne eller områder, hvor Byrådet af andre årsager ikke ønsker en intensiveret byudvikling.

Der gælder følgende retningslinjer

 • Uden for de stationsnære områder kan der ikke placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter
 • Øvrige byfunktioner, herunder tæt boligbyggeri og kontorbyggeri mindre end 1.500 m², må placeres både inden for og uden for de stationsnære områder.

Begrebet stationsnærhed stammer fra Fingerplanen, hvor det bærende princip har været, at byudvikling primært skal ske i forbindelse med S-togstationerne, for derved at skabe bedre mulighed for at benytte den kollektive transport. De kommende letbanestationer er også omfattet af begrebet. Her angives de stationer, som er udgangspunkt for en afgræsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder.

Fingerplanen opdeler byområdet i henholdsvis det indre storbyområde (håndflade) og det ydre storbyområde (byfingre). Der gælder forskellige regler indenfor henholdsvis 'håndflade' og 'byfingre'. I Gladsaxe Kommune er områderne syd for Motorring 3 'håndflade', mens områderne nord for hører under 'byfingre', som uddybes herunder.

S-togstationerne

Omkring hver S-togstation skal kommunerne udpege hvilke områder, der egner sig til intensiveret byudvikling. Inden for en radius af 600 meter i gåafstand defineres de 'stationsnære kerneområder' og i en større radius udpeges de 'stationsnære områder'. I 'håndfladen' er den vejledende radius omkring stationerne 1.000 meter, mens den i 'byfingrene' er 1.200 meter.

I Gladsaxe Kommune har Byrådet vedtaget, at intensiv byudvikling primært kan ske i tilknytning til Bagsværd Station og Buddinge Station. Bagsværd Station er beliggende i en byfinger, og det stationsnære område ligger dermed i en afstand af op til 1.200 meter fra stationen, mens Buddinge Station er beliggende i håndfladen, hvor det stationsnære område ligger i en afstand af op til 1.000 meter fra stationerne.

Øvrige områder omkring S-togstationerne egner sig efter Byrådets vurdering bedre til en mere ekstensiv udbygning.

Letbanen

I forbindelse med den kommende letbane langs Ring 3 har Byrådet med udgangspunkt i 600 meter radier fra letbanens kommende stationer udpeget stationsnære kerneområder. Det giver mulighed for en intensiv byudvikling i områderne i Gladsaxe Ringby og Buddinge Bymidte.

Øvrige områder omkring letbanestationerne egner sig efter Byrådets vurdering bedre til en mere ekstensiv udbygning.

Bus Rapid Transit (BPT)

Transportministeren og Erhvervsministeren igangsatte i september 2020 en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i hovedstadsområdets fingerby kan opnå mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for grønne BRT-linjer i eget tracé, det vil sige hurtigbuslinjer, der bygger på grønne teknologier og etableres i egen kørebane. Udgangspunktet for forsøgsordningen ligger i bestemmelser fra Fingerplan 2019. Formålet med forsøgsordningen er at fremme forsøg med grønne BRT-linjer. Forsøgene skal afdække BRT-linjers potentiale som et fremtidigt element i forsyningen af højklasset, kollektiv trafik i hovedstadsområdets fingerby. Siden da er forsøgsordningen overført til Indenrigs- og Boligministeriet.

Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Høje-Taastrup og Ballerup kommuner, Region Hovedstaden og Movia fremsendt en interessetilkendegivelse i december 2020, som Bolig- og Planstyrelsen medio marts 2021 gav en positiv tilbagemelding på i forhold til at fortsætte ansøgningsprocessen.

Der er nu udarbejdet en fælles ansøgning med henblik på, at der kan tildeles stationsnærhed til et antal BRT-stationer, hvis BRT-projektet langs Ring 4 gennemføres. Kommunerne har tilsammen meldt seks stationer ind, herunder den ene i Bagsværd.

I Gladsaxe Kommune vedrører ansøgningen om stationsnært kerneområde et område i Bagsværd Bypark, syd for Vadstrupvej. Det er intentionen, at Bagsværd Bypark skal rumme en mere intensiv byomdannelse med en kommende anvendelse til blandet bolig og erhverv. Området skal fortrinsvis rumme boliger i den del, der er placeret mod bymidten, og fortrinsvis erhverv i den vestlige del. Netop den vestlige del er i dag ikke stationsnært kerneområde, men er samtidig et område, der med stor fordel kunne huse arbejdsintensive arbejdspladser på grund af nærhed til både Bagsværd Station samt en eventuel BRT-station. Ansøgningen peger derfor på, at den vestlige del, der i dag allerede er et stationsnært område, udpeges til et stationsnært kerneområde, for den del der er omfattet af byomdannelsesområdet Bagsværd Bypark.

Regeringen har i forbindelse med udkast til statens infrastrukturplan fra april 2021, reserveret 1,0 mia. kr. til at opgradere linje 400S, der bl.a. løber på Vadstrupvej, til en BRT-linje. Forhandlinger vedrørende infrastrukturplanen pågår i øjeblikket imellem Folketingets partier. Gladsaxe Kommune har tilkendegivet at ville deltage i en forundersøgelse om BRT i Ring 4 samt afsat finansiering hertil. Forundersøgelsen forventes afsluttet i 2022, hvorefter der kan træffes videre beslutninger om projektet.

På grund af tidshorisonten får ansøgningen ikke direkte betydning for nærværende kommuneplan, men er alligevel medtaget for at belyse intentionen og det fremadrettede arbejde.

 

Læs mere

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback