Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommuneplan Byudvikling og boliger Bolig

Bolig

Gladsaxe Kommune ønsker kvalitet og variation i boligmassen. Når der bygges nye boliger, skal der søges en variation i ejerforhold og boligtype, i form af både ejer-, leje-, andels- og almene boliger. Det skal ske inden for et spekter af traditionelle boliger, bofællesskaber, kollektiver, kollegier og ældreboliger m.m. Samlet set skal boligmassen udgøre et så bredt udvalg som muligt indenfor fritliggende- og sammenbyggede boliger samt etageboliger. Det er også et mål, at der er variation i boligstørrelsen, så der er tilbud til alle fra unge og ældre til enlige og familier. Det vigtigt, at der er variation i udbuddet i hele kommunen såvel som inden for den enkelte bydel eller et projektområde.

Kvalitet i boligmassen kan komme til udtryk på mange måder. Som kommune er det muligt at stille krav til de ydre rammer gennem kommune- og lokalplanlægning. Også her er variation et kvalitetstegn, men det kan ikke stå alene. Det bliver kun en kvalitet, hvis det gøres med omhu og i sammenhæng med helheden. Når der bygges nye boliger, skal der tages stilling til orientering i forhold til den omkringliggende by samt sol- og skyggeforhold. Arkitektur opleves primært i gadeniveau, og derfor er stueetagen særlig vigtig. Åbninger og visuelle forbindelser er afgørende for tryghed og for at skabe oplevelsen af en levende by. En højere stueetage åbner bygningen op og giver et større spillerum for detaljeringer i arkitekturen. Især set på afstand er dybdevirkninger afgørende for at give øjet en oplevelse, så facaden ikke fremstår som en mur. En bygning er en organisme, der forandrer sig over tid, og materialerne bør kunne tåle tidens forarbejdning uden, at bygningen forfalder.

Grundlæggende ønsker Gladsaxe Kommune en mangfoldighed af boligtyper, boligstørrelser og ejerformer som grundlag for at skabe social balance i kommunen som helhed såvel som i de enkelte bydele.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • I lokalplaner skal det sikres, at ny bebyggelse opføres med varierende højder og tæthed, høj arkitektonisk kvalitet, samt at fælles faciliteter prioriteres højt. Områderne skal kobles til det overordnede stisystem, så der sikres adgang for gående og cyklende til daglige funktioner samt til grønne områder.
  • I lokalplaner for større boligområder skal der i lokalplanen, med udgangspunkt i det pågældende sted, stilles krav til variation i boligområdet ved krav til forskellige boligformer, krav til forskellige boformer som f.eks. bofællesskaber.
  • Lokalplaner for større boligområder skal udformes med variation i boligstørrelsen jf. de generelle rammer.
  • Hvor der lokalplanlægges for store bebyggelser, kan Byrådet beslutte, at der skal stilles krav om, at 1 % af bruttoetagearealet skal udlægges til fælles funktioner i bebyggelsen.
  • Der kan indenfor udpegede kommuneplanrammer i lokalplanlægningen stilles krav om, at 25 % af boligmassen skal være almene boliger. Boligmassen kan opgøres enten som antal boligenheder eller etageareal. Retningslinjen gælder kun for nye boligområder.

Variation og mangfoldighed i boligmassen

Der er mange små boliger i Gladsaxe Kommune. Gennemsnitsboligstørrelsen for alle boligformer er sammenlagt på 91 m2. For villaer er tallet 139 m2, for tæt-lav 92 m2 og for lejligheder 73 m2. Ifølge Danmarks statistik er tallene på landsgennemsnit henholdsvis 153 m2 for villaer, 94 m2 for tæt-lav og 79 m2 for lejligheder.

Målet er at bevare og forstærke den mangfoldighed, der er i boligtyperne i Gladsaxe. Variation indenfor boligmassen kan opnås med forskellige ejerformer, boligtyper, grundplan, facader og boformer. Hvad der skaber variation i et konkret projekt, vil altid være en afvejning af de stedspecifikke forhold, og derfor fastsættes det i retningslinjer i Kommuneplan 2021, at det er i lokalplanen, at variationen skal defineres og fastsættes.

Boligstørrelser fastsættes delvis som et gennemsnit på 95 m2 men med mulighed for at fastsætte den resterende del af boligerne fleksibelt. Med udgangspunkt i det pågældende sted og stedlige behov, er det hensigten, at der skal opnås en bredde, i de boligstørrelser der udbydes.

Almene boliger

Byrådet ønsker generelt, at Gladsaxe også fremover har velfungerende og bæredygtige boligområder med en mangfoldighed af boligtyper og ejerformer, der giver plads til alle.

Med udgangspunkt i planloven kan Byrådet ud fra et ønske om at opnå en alsidighed i boligsammensætning stille krav om, at op til 25 procent af byggeriet i nye boligområder skal være almene boliger. Der kan alene stilles krav i forbindelse med nye lokalplaner for områder, der ikke i forvejen er udlagt til boliger.

I de større områder vil det ofte være ønskeligt med en varieret boligsammensætning og en blanding af ejerformer for at opnå den bedste balance. På den baggrund kan Byrådet i forbindelse med kommende lokalplaner i Bagsværd Bypark, ved Gladsaxe Ringvej/Gladsaxevej og ved Mørkhøj Bygade, stille krav om op til 25 procent almene boliger.

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback